Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

alexisalexis
6187 e1cb
Reposted fromIriss Iriss viaaisolro aisolro
alexisalexis
alexisalexis
9022 4277
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaybeyou-xx maybeyou-xx
alexisalexis
alexisalexis
0186 df4f
Reposted fromcontroversial controversial vialovvie lovvie
alexisalexis
0367 ed7c
Reposted fromskatrix skatrix viakindofnightmare kindofnightmare
alexisalexis
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viapotrzask potrzask
alexisalexis
alexisalexis
9586 b072 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viala-lu la-lu
alexisalexis
8917 cb74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahardbitch hardbitch
alexisalexis
9539 fad0
Reposted fromAstalka Astalka viaromantycznosc romantycznosc
alexisalexis
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viaromantycznosc romantycznosc
alexisalexis
4443 8940
Reposted fromkokosowas kokosowas viaromantycznosc romantycznosc
alexisalexis
alexisalexis
alexisalexis
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viagoraca-czekolada goraca-czekolada
alexisalexis
2167 7757 500
To ja. Dzisiaj.  I jutro pewnie też.
Reposted fromsiwa siwa viagoraca-czekolada goraca-czekolada
alexisalexis
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
alexisalexis
alexisalexis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl